دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

برنامه عملیاتی گروه آموزشی در سال ۹۷-۹۶

با سلام.  برنامه عملیاتی گروه آموزشی استان به پیوست ارسال می گردد.

 

برنامه عملیاتی